Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
» "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie informuje, iż z dniem 4.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestnikow do II edycji projektu pn. "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywniości społeczno - zawodowej". Projekt realizownay jest w ra,mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojkewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Piorytetowej: Regionspójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania9.1.2 Aktywna integracja.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Projektu Panią Jadwigą Kozerą, telefon  126198454

» czytaj więcej

» "Pomoc szyta na miarę!"

Kolejny nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Pomoc szyta na miarę!” będzie miał miejsce w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku.
Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, a w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Organizator oferuje wsparcie w wymiarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl lub pod numerem: 12 341 46 43, 797 700 202.

» czytaj więcej

» "GraduatON"

Projekt pn. "GraduatON" realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej. Skierowny jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie - organizatorzy gwarantują pracę.

Więcej informacji: https://reaxum.eu/graduaton/

» czytaj więcej

» Program Wyrównywanie różnic między regionami

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

 

 Powiat Nowotarski przystąpił do realizacji w roku 2019 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.
 

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
LUTY 2019 r.
HARMONOGRAM DYŻURÓW:

5 luty 2019 r. 
12 luty 2019 r.
19 luty 2019 r.
26 luty 2019 r. 
 
Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
  • dotkniętych myślami samobójczymi,
  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych

» czytaj więcej

» Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, likwidacji barier architektonicznych przyjmowane będą od dnia 2 stycznia 2019 r. pokój nr 9

Formularze dostępne są w siedzibie jednostki lub do pobrania po rozwinięciu artykułu.

» czytaj więcej

» Wigilia 2018 r.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
 
Zawsze, ilekroć pozwolisz
by Bóg pokochał innych
przez Ciebie,
 
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

 

 

  Tymi słowami Matki Teresy z Kalkuty, Pan Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu opłatkowym rodzin zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych i podopiecznych pieczy zastępczej z terenu powiatu. Miłość, ciepło, troska i uśmiech to najważniejsze rzeczy, jakie możemy podarować drugiemu człowiekowi. Czas Świąt Bożego Narodzenia, jest czasem szczególnym, w którym te dary są niezwykle cenne, ale tak naprawdę wychowankowie mogą ich doświadczać przez cały rok.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl