Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «1 345678»»»
» Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Podstawowym celem Programu jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej poprzez:
 1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 3. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 6. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Dodatkowe informacje pod numerem 18 264 08 07 wew. 22

» czytaj więcej

» Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Stowarzyszenie Sursum Corda 
realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.


Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie również edukację prawną. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, również dla osób prowadzących jednoosobową działalnosc gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie zatrudniali pracowników.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:


skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. O terminie porady zostaną Państwo poinformowani


Dodatkowe informacje:
- tel. 18 2661 300

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA
- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51
- animowany filmik z zakresu mediacji: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXa
-
animacyjny filmik z zakresu praw konsumenckich: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
-animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemowcy: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
.
 

» Projekt Małopolska Niania 2.0

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

 

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.


                      PUNKT INFORMACYJNY PROJEKTU "Małopolska Niania 2.0"
                                       czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8-16.

Dla osób, które zawarły z ROPS Umowę o powierzenie Grantu:
728 431 384 - dyżur: Waldemar Boczar

Dla pozostałych osób (zainteresowanych udziałem w Projekcie):
698 897 002 - dyżur: Krystian Skowronek
Skype: niania.rops.krakow@gmail.com

» czytaj więcej

» poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LIPIEC 2020 R.Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 22


HARMONOGRAM DYŻURÓW

7 lipca 2020 r.

14 lipca 2020 r.

21 lipca 2020 r.

28 lipca 2020 r.Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

 • dotkniętych myślami samobójczymi,

 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» Konkurs - :Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

Konkurs PFRON pn. "Tajemnica mojej wyobraźni" do 30 września


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.


UWAGA! Nowy termin składania prac konkursowych: 30 września 2020 r.

» czytaj więcej

» Projekt “Pomoc szyta na miarę”

Projekt "Pomoc szyta na miarę!" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”
 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne. 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,
 • indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy,
 • indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych z usługą mieszkalnictwa chronionego,
 • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 • indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
 • możliwość realizacji szkolenia zawodowego,
 • możliwość realizacji stażu,
 • indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb,
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe oraz warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu.

Nabór do projektu “Pomoc szyta na miarę” będzie miał miejsce w dniach: od 8 do 26 czerwca 2020 r.

» czytaj więcej

» Projekt aktywizujący „Fachowcy”


Projekt „Fachowcy” nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie IX.1 Aktywna integracja, Poddziałanie IX.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe przez Andrzej Słaby MODRZEW, ul. Przełęcz 8/5 92-114 Łódź, NIP 7292318148.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zatrudnieniowej uczestników Projektu oraz przywrócenie im  zdolności do podjęcia zatrudnienia, poprzez zaplanowane w Projekcie działania.

Działania realizowane w ramach Projektu obejmują następujące elementy obligatoryjne dla każdego uczestnika:
•    Indywidualna Ścieżka Reintegracji – 2h/UP
•    Poradnictwo psychologiczne - śr.4h/UP
•    Poradnictwo zawodowe - śr.4h/UP
•    Specjalistyczne wsparcie doradcze - śr.4h/UP
•    Life and carreer coaching-śr. 4h/UP
•    Szkolenia śr.100h/UP
•    Staże- śr.3-mce/UP
•    Pośrednictwo pracy-śr.4h/UP

Grupa docelowa:
•    100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy terenów rewitalizowanych gminy Rabka-Zdrój w wieku 18-67 l.
•    100% uczestników to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi

Możliwość uzyskania stypendium w czasie uczestnictwa w szkoleniu i stażu oraz zwrot kosztów dojazdu.

Kontakt- Biuro projektu:
Gilówka 88,34-700 Rabka-Zdrój
tel. 694 711 467 www.modrzew.net

             

Następna strona: «1 345678»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl