Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «123456 8910111213»»»
» Poradnictwo psychologiczna 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
STYCZNIA 2020 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW: 
14 stycznia 2020 r.
21 stycznia 2020 r.
28 stycznia 2020 r.

Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

 • 182664207

 • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.12.2019 r. do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39
  (pokój nr 9)

 2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – świadczenie usług pocztowych”

 2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

» Projekt "Pomoc szyta na miarę!"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ogłasza kolejny nabór kandydatów do projektu: "Pomoc szyta na miarę!" w dniach 19 listopada  - 2 grudnia br.
Zgłoszenia do projektu można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15:30 przy ul. Lubelskiej 21/21 w Krakowie, po przedstawieniu orginału orzeczenia o niepełnosprawności.


Szczególowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl w zakładce: dla kogo" oraz pod numerami telefonu: 12 341 46 43 / 797 700 2020.

» Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski
Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski


  Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

Plan finansowy PFRON dotyczący Województwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80 264 224,00 zł.
Samorząd Województwa otrzyma 13 370 620,00 zł, to 1,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku środki te wynosiły 11 922 842,00 zł. Środki PFRON przeznaczone zostaną na kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki, m.in. dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Samorządy powiatowe na terenie Małopolski na realizację powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymają łącznie 80 264 224,00 zł, to ponad 12% więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 71 225 681,00 zł. Samorządy powiatowe wykorzystają środki PFRON na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie osób indywidualnych. Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej, tj.  finansowanie instrumentów lub usług rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieni, realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP).

 

» czytaj więcej

» Poradnictwo Psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2019 R.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:


5 listopad 2019 r.

12 listopad2019 r.

19 listopad 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

10 grudnia 2019 r.Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, 
  jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.
 
Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 20.
 
Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu nowotarskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem PCPR w Nowym Targu tel. 18 264 08 07 lub 18 266 42 07

» Projekt sfinansowania zakupu i montażu wind oraz budowy szybu windowego

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.
Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Oddziały są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, zawieranie oraz rozliczanie umów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 418 oraz na stronie komunikatu: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/

                  

» czytaj więcej

» Informacja o projektach realizowanych przez WUP w Krakowie

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 

Realizator projektów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Termin realizacji projektów:

30 czerwca 2023 r.

CO OTRZYMAMY?

 1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery.

Bilans Kariery - podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.

      
      2.  Dofinansowanie:

a)      Kierunek Kariera - kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych);

Kwota dofinansowania:       2 349 zł (87%)

Wkład własny uczestnika:     351 zł (13%)

 

b)      Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych.  W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.

Kwota dofinansowania:       4 297 zł (85%)

Wkład własny uczestnika:     758 zł (15%)

» czytaj więcej

Następna strona: «123456 8910111213»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl