Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: «««345678 101112131415»»»
» Informacja prasowa PEFRON

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego br.


Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł.

Program wyrównywania różnic między regionami przez PFRON realizowany jest od 16 lat. Jest to jeden z naszych flagowych programów. Skierowany jest do instytucji, które mogą coś zrobić na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Liczymy na doświadczenie tych, którzy znają potrzeby osób niepełnosprawnych na swoim terenie i wiedzą jak fundusze wykorzystać, aby przyniosły jak najwięcej korzyści – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.
Od tego roku PFRON poszerza możliwość otrzymania dofinansowania na likwidacje barier w urzędach gminy. Dotychczas o takie pieniądze mogły ubiegać się jedynie starostwa powiatowe, placówki edukacyjne i środowiskowe domy pomocy.
Już w październiku 2019 roku w ramach tego programu PFRON w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pozwala ona otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LUTY 2020 R.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

4 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r.

18 lutego 2020 r.

25 lutego 2020 r. 


Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2020 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

1.         Obszary Programu, które będą realizowane w 2020 r. przez samorząd powiatowy:

 • obszar A - zapewnienie dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D - likwidacja barier transportowych,
 • obszar F - tworzenie WTZ oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/


Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

» czytaj więcej

» PFRON System Obsługi Wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Nowotarskiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczych oraz w programie „Aktywny Samorząd” również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW  

» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu infomuje, że tut. siedzibie tj. przy ul.Szaflarskiej 39 udzielane są bezpłatne porady prawne.


PONIEDZIAŁEK:                          9.00 - 14.00
(Pomoc prawna/ mediacja -

                       pierwszy poniedziałek miesiąca)            
                 

ŚRODA:                                       12.00 - 17.00
CZWARTEK:                                12.00 - 17.00

PIĄTEK:                                         9.00 - 14.00

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczna 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
STYCZNIA 2020 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW: 
14 stycznia 2020 r.
21 stycznia 2020 r.
28 stycznia 2020 r.

Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

 • 182664207

 • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.12.2019 r. do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39
  (pokój nr 9)

 2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – świadczenie usług pocztowych”

 2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

Następna strona: «««345678 101112131415»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl