Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Rozpoznanie rynku na usługę hotelarsko-gastronomiczną

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostępnieniem sali wykładowej i sali do zabaw i zajęć dla dzieci w dniach od 22 do 25 sierpnia 2013 r. na czterodniowy pobyt dla ok. 50 osób (w tym 17 osób dorosłych i 33 dzieci i młodzieży w różnym wieku) w ramach projektu systemowego pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania/.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

  • 182664207
  • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 08.08.2013r. do godz. 10:00

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul.Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)
  2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem:pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty wraz z załącznikami) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – Usługa hotelarsko-gastronomiczne wraz z udostępnieniem sali wykładowej i sali do zabaw i zajęć dla dzieci
  2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za jednego uczestnika – 100%

 

Załączniki:

word Druk formularza oferty
word Opis przedmiotu zamówienia


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl