Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Rozpoznanie rynku na świadczenie usługi prowadzenia poradnictwa prawnego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa: Świadczenie usługi prowadzenia poradnictwa prawnego dla uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: od połowy lutego do 15 grudnia 2014 r.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

182664207; 182640807,

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.02.2014r. do godz. 11:00:

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)
  2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem:pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: : „Oferta cenowa – Usługa: Świadczenie usługi prowadzenia poradnictwa prawnego dla uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”
  2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

6. Kryteria oceny ofert:

  • cena – 60%,
  • rozmowa kwalifikacyjna – 40% – po otwarciu i sprawdzeniu warunków formalnych złożonej oferty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami którzy złożą oferty ( o terminie rozmowy Dyrektor poinformuje kandydatów telefonicznie)

Opis sposobu obliczenia ceny – waga kryterium 60%:

Wartość= (Cena najniższa oferowana brutto) / (Cena badanej oferty brutto) x 60% x 100

W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej – waga kryterium 40%:

Wartość = Liczba przyznanych punktów x 40%

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o tym fakcie pocztą, e-mailem bądź telefonicznie.

Załączniki:

word Druk formularza oferty
word Opis przedmiotu zamówienia


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl