Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Rozpoznanie rynku na zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym i kulturalnym

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi: Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym i kulturalnym w formie całodziennego pobytu na jednym z Basenów Termalnych na terenie Podhala dla rodzin zastępczych z dziećmi w dniu 6 grudnia 2014 roku. Grupa liczyć będzie ok. 40 osób, w tym 16 dzieci poniżej 13 roku życia, 10 dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia i 14 opiekunów. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania/. -zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: : 06 grudzień 2014 roku.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia: 182664207; 182640807,
e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

 

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.11.2014r. do godz. 10:00:

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)
  2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem:pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa - Usługi: Zorganizowanie imprezy o charakterze integracyjnym i kulturalnym w formie całodziennego pobytu na jednym z Basenów Termalnych na terenie Podhala
  2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty - formularz oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia - 100%

Do pobrania

 pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl