Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

  • 182664207

  • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.12.2019 r. do godz. 10:00

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)

  2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – świadczenie usług pocztowych”

  2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl