Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w nowym targu Ogłasza  nabór na wolne stanowisko  pracownika socjalnego w zespole do spraw  opieki nad dzieckiem  i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
  • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   pedagogika,    pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,  psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 2. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego
 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego
 4. obywatelstwo polskie
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych
 2. znajomość obsługi programu POMOST
 3. umiejętność pracy z klientem oraz pracy w zespole
 4. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym  przeprowadzanie wywiadów    środowiskowych
 2. umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –   wychowawczych
 3. pomoc w integracji ze środowiskiem pełnoletnich wychowanków opuszczający  rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno  – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze
 4. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych
 5. współudział  w opracowaniu  i wdrażaniu  programów  za zakresu pomocy  społecznej  realizowanych przez PCPR i wynikających z powiatowej strategii  rozwiązywania  problemów społecznych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV)
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie  odbytych studiów/
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego w Zespole do  spraw opieki nad dzieckiem  i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej w terminie do dnia 29 lipca 2011r.

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z poź. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)”pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl