Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: »

Prawa i obowiązki rodziców biologicznych dzieci
przebywających w pieczy zastępczej

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.)

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków. Pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. Praca z rodziną jest w szczególności zadaniem gminy, a współpraca z gminą i rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej jest zadaniem powiatu wypełnianym przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Prawa rodziców biologicznych

 

 1. Zadania gminy

 

Rodzina przeżywająca trudności ma prawo do:

 

 1. wsparcia, które w szczególności polega na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 • pomocy w integracji rodziny;

 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 • dążeniu do reintegracji rodziny;

 

 1. otoczenia opieką asystenta rodziny;

 

 1. objęcia pomocą rodziny wspierającej;

 

 1. pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • terapii i mediacji;

 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

 1. pracy z rodziną prowadzonej także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

 

 1. Zadania powiatu

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej w szczególności poprzez:

 1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny;

 2. zapraszanie do udziału w posiedzeniach dotyczących oceny aktualnej sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej;

 3. pomoc w organizowaniu spotkań z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, za wyjątkiem rodziców posiadających zakaz sądowy;

 4. współpracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z gminą, a szczególnie asystentami rodziny w celu skoordynowania działań mających na celu reintegrację rodziny.

 

 

Obowiązki rodziców biologicznych

 

 1. Współpraca z gminą/asystentem rodziny nad przezwyciężeniem kryzysu oraz poprawą swojej sytuacji życiowej.

 

 1. Współpraca z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie umożliwiającym powrót dziecka do rodziny.

 

 1. Ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

 

 1. Wypłata świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy.
III. Ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Zasady ponoszenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej reguluje art. 193 oraz art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.), a także Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzice biologiczni są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

 • w wysokości przyznanych rodzinie zastępczej świadczeń oraz dodatków – jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, bez względu na to czy jest to rodzina spokrewniona, zawodowa czy niezawodowa,

 • w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce.

 

WAŻNE! Rodzice biologiczni, którzy zostali przez Sąd pozbawieni władzy rodzicielskiej, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona również są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Za ponoszenie przedmiotowej opłaty rodzice biologiczni odpowiadają solidarnie.

Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie ponosi się za okres, w którym dziecko przebywa u rodziców (urlopowanie dziecka).


Od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.


Należności z tytułu nieponoszenia w/w opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy, starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.


Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Starosta działając na wniosek strony lub z urzędu, może:

 • umorzyć w całości, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • umorzyć w części łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • odroczyć termin płatności ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • rozłożyć na raty ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • odstąpić w całości od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • odstąpić w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Warunki zastosowania w/w ulg zostały określone w Uchwale Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 39 /VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Wzór wniosku o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz załączniki znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl