Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Osoby doświadczające przemocy
Osoby doświadczające przemocy

JEŻELI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

MASZ PRAWO DO:

 

 1. Pomocy ze strony władz publicznych, w postaci m.in.:

 

 • zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą,

 

 • zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia,

 

 • udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

 

 1. Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

 1. Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby - jej izolacji.

 

 1. Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych(np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób), czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.

 

PAMIĘTAJ !

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

 • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112)lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

 

 • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej;możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

 

 • jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie„Niebieska Linia”, (pon.-sob. 8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00);

 

 • w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Ośrodka Wsparcia,

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW),

 • Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP),

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Baza instytucji pomocowych dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego lub osób przebywających na jego terenie.

 

 

PAMIĘTAJ !

To nie Ty musisz się wyprowadzać z domu!

 

To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie.

 

Masz prawo żądać od Policji, prokuratury lub sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc. Możesz zażądać:

 • zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję,

 • nałożenia na nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego z Tobą lokalu,

 • nałożenia na nią przez sąd zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną odległość.

Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnychpomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywaniaproblemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochronyzdrowia.

Masz także prawo złożyć w sądzie cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie z Tobą mieszkania,nawet wtedy, gdy nie zdecydowałaś/eś się jeszczena zawiadomienie Policji.


Opracowanie: PCPR w Nowym Targu na podstawie materiałów własnych i zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl