Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Osoby stosujące przemoc
Osoby stosujące przemoc

Przemoc w rodzinie– to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania jakich dopuszczasz się wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające Ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:

przemocy fizycznej (np. gdy bijesz, popychasz, szarpiesz, kopiesz, dusisz osobę najbliższą),

przemocy psychicznej (np. gdy obrażasz, wyzywasz, poniżasz w obecności innych osób, pozbawiasz kontaktu z bliskimi, kontrolujesz, ciągle krytykujesz),

przemocy seksualnej (np. gdy zmuszasz osobę najbliższą do współżycia, do zachowań seksualnych przez nią nieakceptowanych).

 

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli zdarzyło ci się choć jedno z wymienionych niżej zachowań:

uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła,

zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu,

zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków,

koniecznie przeczytaj poniższy tekst:

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:

interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;

zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;

nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;

zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;

ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;

w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych!

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.

Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp.

 

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.

Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz!

Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!

 

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tymi Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię. Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

Infolinii AA: 801 033 242;

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), tel.: (22) 250 63 25 ,gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczeniaodwykowego na Twoim terenie;

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw swoim miejscu zamieszkania.

 

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  realizowanego przez podmioty działające na Twoim terenie. Twój udział w programie może być dobrowolny (samodzielnie zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obligatoryjny (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej).

W Powiecie Nowotarskim realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, tel. 18 264 08 07, 18 2666 42 07, pokój 18


Opracowanie: PCPR w Nowym Targu na podstawie materiałów własnych i zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl