Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od zawsze. Z jej przejawami spotykamy się we wszystkich epokach i kulturach, możemy ją zobaczyć w programach telewizyjnych, kinie, przeczytać o niej w prasie, na portalach i w społecznościach internetowych. Możemy być jej świadkami w najbliższym otoczeniu: na ulicy, w pracy, w szkole, w domu. Przemoc może dotknąć każdego - dotyczy wszystkich środowisk i warstw społecznych. Ludzie doznają przemocy, niezależnie od rasy, płci, wieku, statusu społecznego, wykształcenia, posiadanych pieniędzy, majątku.

Szczególnym przypadkiem przemocy jest przemoc w rodzinie, tym bardziej szokującym i  bolesnym, że dotyczy osób sobie najbliższych, od których zwykle oczekujemy miłości, wsparcia, opieki, poczucia bezpieczeństwa.

Według definicji zamieszczonej w art. 2 pkt. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przez pojęcie przemocy w rodzinie należy „rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”1

Osoby wymienione w pkt.1, a więc osoby które mogą być dotknięte przemocą to, w myśl tejże Ustawy:

 • członkowie rodziny – czyli osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego2: „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”,

 • inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.

 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.

 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Przemoc w rodzinie, jak każdy rodzaj przemocy rządzi się pewnymi regułami:

 • jest procesem - nie pojawia się znienacka, rozwija się, tworząc cykle przemocy,

 • ma tendencję do powtarzania się - rzadko jest jednorazowym epizodem,

 • narasta tzn. nie zatrzymana przybiera na sile,

 • jest nagradzająca, tzn. daje szybkie efekty, dlatego tak trudno sprawcy z niej zrezygnować,

 • jest zjawiskiem zależnym od udziału człowieka, tzn. że człowiek jest zdolny do radzenia sobie z siłami, które czynią go sprawcą)

 • odpowiedzialność za przemoc zawsze ponosi sprawca - niezależnie od tego, co zrobiła ofiara.

 

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy "miodowego miesiąca", wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To co kiedyś było w fazie "miodowego miesiąca" przyjemności przekształca się w unikanie przykrości , bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

 

Ofiarą przemocy w rodzinie może być:

dziecko,

współmałżonek/partner,

osoba starsza,

osoba niepełnosprawna.

 

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO:

Życia w rodzinie wolnej od przemocy.

 Ochrony prawnej swojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.


Żądania od organów władzy publicznej ochrony swojej osoby oraz swoich bliskich przed przemocą                   lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby najbliższej.Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie:

 

Zareaguj! Nie bądź obojętny!

 

Powiadom służbyzajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. Policję, placówki udzielające specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osobą dotkniętąprzemocą w rodzinie i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

 

Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w której jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka w związku z przemocą w rodzinie, niezależnie od zawiadomienia Policji, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego, który może wydać stosowne zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony dziecka.

 

1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390)

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2016.1137)

 Opracowanie: PCPR w Nowym Targu na podstawie materiałów własnych i zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl