Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Kandydaci do pełninia funkcji rodziny zastępczej

Kto może zostać rodziną zastępczą lub prowadzić rodzinny dom dziecka?

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielską nie jest im ograniczona ani zawieszona,

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki mają,

 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionym im przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

 

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej przynajmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów,

 • ukończyły szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka i posiadają stosowne zaświadczenie.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697).

 

Procedura kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych:

 1. Rozmowa wstępna osób zgłaszających się z pracownikami z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

 

 1. Złożenie pisemnego wniosku kandydatów i wymaganych dokumentów.

 

 1. Przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych.

 

 1. Przeprowadzenie badań psychologiczno - pedagogicznych kandydatów na rodziców zastępczych.

 

 1. Skierowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenie oraz jego ukończenie.

 

 1. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla rodziców zastępczych.

 

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać rodziną zastępczą:

 • porozmawiaj z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,

 • sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne (wymienione powyżej)

 • omów te plany z rodziną,

 • uwzględnij opinię swoich dzieci.

 

Pamiętaj, że:

 • dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,

 • troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu wspiera rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone poprzez:

 

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

 • wsparcie psychologa,

 • wsparcie doradcy zawodowego,

 • pracę socjalną,

 • szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze,

 • grupę wsparcia dla rodziców zastępczych,

 • organizacje imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych, wycieczek i kolonii dla dzieci

 • pomoc finansową w postaci świadczenia na pokrycie kosztów uitrzymania dziecka w rodzinie zastępczej    w miesięcznej kwocie:
  • 694,00 zł w rodzinie spokrewnionej,

  • 1.052,00 zł w rodzinie zawodowej oraz niezawodowej.

 

Dokumenty dla kandydatów na rodziny zastępcze

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl