nagłówek - tło

Zespół do spraw Pomocy Społecznej

Zespół ma za zadanie przede wszystkim:

  • udzielanie wsparcia finansowego na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które opuszczają domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia osób w odpowiednim domu pomocy społecznej lub środowiskowym domu samopomocy,
  • realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.