nagłówek - tło

Zakres pomocy

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat

Nowotarski złożył Wystąpienie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych o środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny

samorząd” w 2024 roku.

Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zgodnie z dokumentem Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego

samochodu – adresowana do osób:

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu ruchu,

– w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielenia pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana do osób:

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu ruchu,

– w wieku aktywności zawodowej.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana do osób:

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– w wieku aktywności zawodowej.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego

samochodu – adresowana do osób:

– ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu słuchu,

– w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób:

– ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

– w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania :

– adresowana do osób, które uzyskały pomoc w ramach Obszaru B.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wkład własny nie jest wymagany.

Zadanie B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób:

– z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu wzroku,

– w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób:

– ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu słuchu,

– z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu – adresowana do osób:

– które uzyskały pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4 Obszaru B,

– ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po

zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną (nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym).

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

adresowana do osób:

– ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– zatrudnionych lub uczących się lub z potwierdzonymi przez eksperta PFRON

rokowaniami uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku

wsparcia udzielonego w programie (pozytywna opinia eksperta),

– w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – adresowana do osób:

– ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po

zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną (nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym).

Wkład własny nie jest wymagany.

Zadanie C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości adresowana do osób:

– ze stopniem niepełnosprawności,

– w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,

– z potwierdzoną przez eksperta PFRON stabilnością procesu chorobowego

(pozytywna opinia eksperta),

– z potwierdzonymi przez eksperta PFRON rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie (pozytywna opinia eksperta).

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – adresowana do osób:

– ze stopniem niepełnosprawności,

– w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,

– z potwierdzoną przez eksperta PFRON stabilnością procesu chorobowego

(pozytywna opinia eksperta),

– z potwierdzonymi przez eksperta PFRON rokowaniami uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie (pozytywna opinia eksperta).

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po

zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną (nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym),

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego -adresowana do osób:

– ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym

przemieszczaniu się,

– w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,

– posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie

elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Częstotliwość udzielania pomocy – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez

zapewnienie opieki dla osoby zależnej

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) pomoc adresowana do osób:

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– aktywnych zawodowo,

– pełniących rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

MODUŁ II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób:

– ze znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności,

– pobierających naukę w:

•w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,

jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo

doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /

dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub

eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

•w szkole policealnej,

•w kolegium,

• a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami

doktoranckimi.

Wymagany wkład własny (dotyczy tylko wnioskodawców zatrudnionych) – co

najmniej 10% – kosztów czesnego na jednym kierunku oraz 60% – kosztów czesnego na drugim i kolejnych kierunkach.

Z treścią Programu Aktywny samorząd oraz dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2024” roku można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl w Zakładce Programy i Zadania PFRON.