nagłówek - tło

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Informacje

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważność orzeczenia następuje z mocy prawa.

Wprowadzone uregulowania mają na celu  zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju  wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej                      w siedzibie zespołu. Możliwe jest także przesłanie wniosku o wydanie karty parkingowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

 Karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej, przesyłane sąlistem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców w ograniczonym zakresie i z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.  Na stanowisku bezpośredniej obsługi w tym samym momencie może przebywać jedna osoba, dlatego osoby oczekujące wpuszczane są do budynku pojedynczo. Ponadto korespondencję kierowaną do tut. Zespołu można składać do skrzynki udostępnionej przed wejściem do budynku.

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można  kontaktować się bezpośrednio z pracownikami  18 266 60 23 wew. 12 i 13 oraz na adres  e- mail zespolnowotarski@poczta.onet.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar powiat nowotarski oraz powiat tatrzański.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawane wyłącznie osobom, które posiadają już orzeczenie organu rentowego – ZUS, KIZ;
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej;
⦁ karty parkingowe. 

Osoby chcące otrzymać orzeczenie zobowiązane są złożyć:
⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osoby do 16 roku życia, wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla osoby powyżej 16 roku życia,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,  
⦁ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.
 

ZALICZENIE DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻE BYĆ ORZECZONE NA STAŁE LUB OKRESOWO