nagłówek - tło

Pomoc dla cudzoziemców

Pomoc, która ma na celu wspieranie procesu integracji przysługuje cudzoziemcom, którzy w Rzeczpospolitej Polskiej uzyskali:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

lub

– przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połaczenia się z rodziną.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej jest opuszczenie Ośrodka dla Cudzoziemców.
Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty z pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub uzyskania pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną.
Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 Do wniosku należy dołączyć:
– w przypadku uchodźcy, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy:

 • kopię decyzji o nadaniu statusu uchodźcy
 • kopię dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • kopię karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

– w przypadku cudzoziemca, który uzyskał w  Rzeczpospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą:

 • kopię decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupeniającej,
 • kopię karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

– w przypadku cudzoziemca, który przebywa na terutorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połaczenia się z rodziną:

 • kopię decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
 • kopię karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy  udzielonego w celu połączenia się z rodziną.

Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty, które mogą pomoc w opracowniu programu integracji.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny  i opracowaniu indywidualnego programu integracji.

Indywidualny Program Integracji (IPI)

Indywidulany Program Integracji  
uzgadniany jest między powiatowym centrum pomocy rodzinie , a cudzoziemcem. Określa on wysokość, zakres oraz formy pomocy w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny, a także poszczególne zobowiązania PCPR i cudzoziemca.
Indywidualny Program Integracji zobowiązuje cudzoziemca do:
– zameldowania się w miejscu zamieszkania,
– zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
– obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
– współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,
– innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
– przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Pomoc dla cudzoziemca realizowana w ramach IPI obejmuje:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które z racji wieku lub niepełnosprawności, nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w innej formie.

 • pracę socjalną
 • specjalistyczne poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Można w szczególności wyróżnić poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne. Porad winny udzielać osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem i specjalizujące się w dziedzinie, w ramach której udzielają pomocy.

 •  udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi

Wysokość świadczeń pieniężnych:

 1. w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

– do 1335,00 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do 934,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do 801,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do 667,50 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

 1. w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:

– do 1.201,50 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
– do 841,05 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
– do 720,90 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
– do 606,00 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Zasady przyznawania pomocy dla cudzoziemców regulowane są przez niżej wymienione akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2016 r. poz. 1837)

Druki do pobrania:

Informator dla uchodźców wydany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: