nagłówek - tło

Środowiskowe Domy Samopomocy

Z zakresu administracji rządowej PCPR realizuje jako zadanie zlecone powiatowi organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od 2001 r. w powiecie funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk”, zlokalizowanym w Nowym Targu, przy ul. Jana Kazimierza 22. Obecnie dysponuje on filią „Radość życia” w Rabce – Zdroju, przy ul. Jordana 3.  Ośrodek przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

Obie placówki działają przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, z czego przez co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Dom przeznaczony jest dla 65 osób, dysponuje  33 miejscami  w ośrodku w Nowym Targu i 32 w filii „Radość Życia”  w Rabce Zdroju. Działalność terapeutyczna Domu ma na celu szeroko rozumianą poprawę funkcjonowania uczestników w społeczeństwie, m.in. w zakresie samodzielności, kompetencji społecznych i zawodowych oraz integracji ze środowiskiem.

Podstawa prawna funkcjonowania:
Uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 43/VI/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego pod nazwą: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce – Zdroju „Radość życia”,
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 124/III/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce – Zdroju „Radość życia”, Pani Agacie Bryniarskiej,
Uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 135/XIX/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia,
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535),
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578).

Kontakt:

PŚDS „Promyk” w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22
34-400 Nowy Targ
182646002 182646003
e-mail: promyk.nowytarg@wp.pl
www.promyk.nowotarski.pl

PŚDS „Radość życia”
ul. Jordana 3
34-700 Rabka – Zdrój
(18) 2677872