nagłówek - tło

Domy Pomocy Społecznej

Do domu pomocy społecznej kierowane są, a następnie umieszczane osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejsu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Ubiegając się o umiesczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie gminy,w której miejsce zamieszkania ma osoba zainteresowana. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, kompletuje niezbędne dokumenty potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy spoełcznej. Następnie na podstawie zebranej dokumentacji Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje dezyzję administracyjną w formie skierowania do danego Domu.Wszelkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą Ośrodek Pomocy Społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej podejmuje Starosta powiatu na terenie, którego znajduje się Dom.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym Domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

  1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu nowotarskiego:

Dom Pomocy Społecznej  w Rabce – Zdroju.
ul. Parkowa 4
34-700 Rabka Zdrój
tel. /fax (18) 26 804 34
                  26 804 35
e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl
www.dpsrabka.nowotarski.pl
Dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie (dla kobiet i mężczyzn)
Liczba miejsc: 25 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 24 miejsca dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Dom Pomocy Społecznej „Smrek”  w Zaskalu
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary, Zaskale
tel. (18) 26 555 92
            27 553 16
            27 553 80
e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl
            dyrektordps@nowotarski.pl
www.dpssmrek.nowotarski.pl
Dla osób w podeszłym wieku (dla kobiet i mężczyzn)
Liczba miejsc: 76 miejsc dla osób w podeszłym wieku.