nagłówek - tło

Domy Pomocy Społecznej

Do domu pomocy społecznej kierowane są, a następnie umieszczane osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejsu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Ubiegając się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie gminy, w której miejsce zamieszkania ma osoba zainteresowana. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, kompletuje niezbędne dokumenty potrzebne do umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej. Następnie na podstawie zebranej dokumentacji Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną w formie skierowania do danego Domu. Wszelkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą Ośrodek Pomocy Społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej podejmuje Starosta powiatu na terenie, którego znajduje się Dom.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym Domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu nowotarskiego:

„Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej” z siedzibą główną w Zaskalu przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary, Zaskale
tel. (18) 26 555 92   

e-mail: pzdps@nowotarski.org.pl

Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Zaskalu rozpoczął działalność w dniu 1 września 2022 roku poprzez połączenie 2 domów: w Rabce-Zdroju oraz w Zaskalu. PZDPS zapewnia opiekę 125 osobom.

 • Dom w Zaskalu

 ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary
tel. (18) 26 555 92:

Dla osób w podeszłym wieku (dla kobiet i mężczyzn)
Liczba miejsc: 76 miejsc dla osób w podeszłym wieku

 • Dom w Rabce-Zdrój

  ul. Parkowa 4
  34-700 Rabka Zdrój
  tel. (18) 26 804 34:

Dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie (dla kobiet i mężczyzn)
Liczba miejsc: 25 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 24 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej
34 – 721 Raba Wyżna 435a
tel. (18) 26 715 20
email: dpsraba@interia.pl

Dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku (dla kobiet i mężczyzn)
Liczba miejsc: 24 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku