nagłówek - tło

Pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:

 1. Przysługuje osobie, opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności:
 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,

w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc przyznaje się na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie.

Udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 2. zatrudnienia.

Zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 1. Pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili:
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy

przyznawana jest pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie  oraz rzeczowa na i zagospodarowanie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930).

Więcej informacji w zakładce: Pełnoletni wychowankowie DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie przyznawana jest lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Osoby usamodzielniane obowiązane są niezwłocznie poinformować organ, który przyznał w/w pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kryterium dochodowe

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Opiekun usamodzielnienia

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Opiekunem usamodzielnienia może być:

 • osoba tworząca rodzinę zastępczą,
 • prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem,
 • lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Indywidualny Program Usamodzielnienia

Indywidualny Program Usamodzielnienia
 opracowywany jest przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zmiany w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Po zakończeniu realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, określającego w szczególności: 1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:1) w szkole;2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;3) w uczelni;4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia i wynosi 526 zł miesięcznie. Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę,3) została umieszczona w zakładzie karnym. Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.2. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji. 

Pomoc na usamodzielnienie

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 

 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 • nie mniej niż 7.458,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3.730,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1.865,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń Indywidualnego Programu Usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.695,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.390,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie przyznana jest w formie rzeczowej.