nagłówek - tło

Pełnoletni wychowankowie DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP

Osoba pełnoletnia opuszczająca:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę ,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Opiekun usamodzielnienia

Głównym zadaniem opiekuna usamodzielnienia jest wspieranie osoby usamodzielnianej w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.
Opiekunem usamodzielnienia może zostać:
– pracownik socjalny PCPR,
– wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP
– albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

Osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w:

 • rodzinie zastępczej,
 • rodzinnym domu dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej

przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie na podstawie art. 140 – 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017 poz. 697)

Więcej informacji w zakładce Pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej