nagłówek - tło

Kandydaci do pełninia funkcji rodziny zastępczej

Kto może zostać rodziną zastępczą lub prowadzić rodzinny dom dziecka?

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielską nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki mają,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionym im przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej przynajmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów,
 • ukończyły szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka i posiadają stosowne zaświadczenie.

Procedura kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych:

 1. Rozmowa wstępna osób zgłaszających się z pracownikami z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
 1. Złożenie pisemnego wniosku kandydatów i wymaganych dokumentów.
 1. Przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych.
 1. Przeprowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych kandydatów na rodziców zastępczych.
 1. Skierowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenie oraz jego ukończenie.
 1. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla rodziców zastępczych.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać rodziną zastępczą:

 • porozmawiaj z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,
 • sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne (wymienione powyżej)
 • omów te plany z rodziną,
 • uwzględnij opinię swoich dzieci.

Pamiętaj, że:

 • dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
 • troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu wspiera rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone poprzez:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • pracę socjalną,
 • szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze,
 • grupę wsparcia dla rodziców zastępczych,
 • organizacje imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych, wycieczek i kolonii dla dzieci
 • pomoc finansową w postaci świadczenia na pokrycie kosztów uitrzymania dziecka w rodzinie zastępczej    w miesięcznej kwocie:
  • 694,00 zł w rodzinie spokrewnionej,
  • 1.052,00 zł w rodzinie zawodowej oraz niezawodowej.