nagłówek - tło

Zaopatrzenie Ortopedyczne

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie przysługuje, jeżeli podmiot 1 stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania wynosi:
do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli udział taki jest wymagany – w sytuacji gdy cena zakupu nie jest wyższa niż ustalony limit NFZ
do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków – w sytuacji gdy cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Szczegółowy wykazie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z ustalonymi limitami cen oraz wykaz limitów cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze ( Dz. U. 09 nr 139, poz. 1141 z późn. zm.)

Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy:
– kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu),
– kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16 (oryginał do wglądu).
– fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, a także kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzonego za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie albo – w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu po otrzymaniu z PCPR decyzji przyznającej dofinansowanie – kosztorys wraz z kserokopią aktualnego zlecenia lekarskiego na wydanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z potwierdzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwotą refundacji.