nagłówek - tło

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego – osoby indywidualne

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania , jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  1. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
  2. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowaniem może zostać objęty koszt zakupu sprzętu określonego w uchwale Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z następującymi dokumentami:

  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
  • zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, którego wniosek dotyczy,
  • kosztorysem ( faktura pro forma) wystawionym na wnioskodawcę zawierającym informację o typie sprzętu i całkowitym koszcie jego zakupu.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,

Wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.