nagłówek - tło

Likwidacja barier

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznychBariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania umożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie obejmuje prace określone w wykazie urządzeń, usług oraz prac budowlanych z zakresu likwidacji barier architektonicznych przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego.Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
  • zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego, zawierające szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności (wypełnione w języku polskim)
  • akt własności wraz ze zgodą właściciela (w koniecznych przypadkach) lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia umożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/ lub przekazywanie informacji.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wykaz urządzeń i usług o które może ubiegać się osoba niepełnosprawna w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych określa Uchwała Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

  1. ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
  2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z następującymi dokumentami:

  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
  • zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego, zawierającym szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności (wypełnione w języku polskim)