nagłówek - tło

Turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie
 • nie uzyskała dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu –przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności uczuleniach i przyjmowanych lekach

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo równoważny oraz osoba niepełnosprawna do 16 roku życia może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna.
Dofinansowanie może być przyznane jeżeli:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat lub
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przy dochodzie nieprzekraczającym 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 65% w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z następującymi dokumentami :

 • wnioskiem lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)
 • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16 (oryginał do wglądu)

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są w następujących lokalizacjach: 

Wyszukiwarka organizatorów

Wyszukiwarka ośrodków

Oferty organizatorów turnusów i ośrodków dostępne są także w siedzibie PCPR w Nowym Targu.

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy organizatora turnusu, nie zaś osobie niepełnosprawnej.