Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zostają objęte na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

  2. przygotowanie, we współpracy odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

  4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

  7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje swoją opieką i wsparciem łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

W stosunku do rodzin zastępczych nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora  wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.


Podstawa prawna art. 77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017 poz. 697)

 


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl