Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Likwidacja barier
Likwidacja barier
Likwidacja barier

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania umożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie obejmuje prace określone w wykazie urządzeń, usług oraz prac budowlanych z zakresu likwidacji barier architektonicznych przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego.
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
  • zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego, zawierające szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności (wypełnione w języku polskim)
  • akt własności wraz ze zgodą właściciela (w koniecznych przypadkach) lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje.
  Wniosek do pobrania


Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia umożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/ lub przekazywanie informacji.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wykaz urządzeń i usług o które może ubiegać się osoba niepełnosprawna w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych określa Uchwała Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie:

  1. ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
  2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z następującymi dokumentami:

  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16
  • zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego, zawierającym szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności (wypełnione w języku polskim)

  Wniosek do pobrania

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sparwie zasad dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją społeczną ze środków PFRON w 2019 roku.

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl