Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Pełnoletni wychowankowie DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP
Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP

 

Osoba pełnoletnia opuszczająca:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,

 • zakład poprawczy,

 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

 • specjalny ośrodek wychowawczy,

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę ,

 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.


Opiekun usamodzielnienia

Głównym zadaniem opiekuna usamodzilenia jest wspieranie osoby usamodzielnianej w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.
Opiekunem usamodzielnienia może zostać:
- pracownik socjalny PCPR,
- wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny DPS, DSM, MOS, MOW, SOSW, SOW, ZP
- albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

 
Osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w:

 • rodzinie zastępczej,

 • rodzinnym domu dziecka,

 • placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej

przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie na podstawie art. 140 - 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017 poz. 697)

 

Więcej informacji w zakładce Pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej

 


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl