nagłówek - tło

Informacja 500+

Dodatek wychowawczy  500+ dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, iż od dnia 01 kwietnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, niezależnie od dochodu.

W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce – na wniosek dyrektora placówki.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 01 lipca 2016 r.) prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Prawo do niego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej, prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

Wniosek należy złożyć w siedzibie jednostki przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu, osobiście lub za pośrednictwem poczty.