nagłówek - tło

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, adres e-mail: pcpr@nowotarski.pl reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: iod@nowotarski.org.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia  bezpieczeństwa pracowników PCPR i petentów  oraz zabezpieczenia mienia, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora.
  4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: parking, wejście do budynku, pokój nr 21.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni a w przypadku incydentu bezpieczeństwa lub czynu prawnie zakazanego przez okres niezbędny do zabezpieczenia i przekazania materiału dowodowego organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym na mocy przepisów prawa odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  8. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.