nagłówek - tło

Program „Aktywny Samorząd” realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych

Program „Aktywny Samorząd”
realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat Nowotarski realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w edycjach rocznych od 2012 roku. W ramach Programu Powiat Nowotarski realizuje obecnie następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł Ilikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej.
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu (Zadanie 1, 3 lub 4, Obszar B) – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) – adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.
Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

– w szkole policealnej, – w kolegium, – w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie, prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), – a także do osób, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Całkowita kwota środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację programu „Aktywny Samorząd” w poszczególnych latach wynosiła:

  • w roku 2016 – 299 752,93 zł
  • w roku 2017 – 245 194,40 zł
  • w roku 2018 – 256 426,09 zł
  • w roku 2019 – 266 252,51 zł
  • w roku 2020 – 321 716,79 zł
  • w roku 2021 – 337 726,49 zł (I transza)