nagłówek - tło

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w latach 2016 – 2019 realizowało „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ”, który był  dofinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Całkowita łączna wartość zadnia w niżej wymienionych latach wyniosła 689.032,72 zł.

W poszczególnych latach dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa wynosiło:

  • w roku 2016 –   87.126,00 zł
  • w roku 2017 – 114.892,77 zł 
  • w roku 2018 – 107.340,00 zł
  • w roku 2019 – 112.521,00 zł. 

Zadanie realizowane było w każdym roku przez okres 12 miesięcy, a dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Celem  programu  było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego   w rozwoju systemu pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

Założeniem programu było podejmowanie odpowiednich działań, które służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie wsparcie udzielane osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej.