nagłówek - tło

Rozpoznanie rynku – prowadzenie na terenie powiatu nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Nasz znak: ZO.26.5.2023 Nowy Targ, 19 grudnia 2023r.
   
  ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł  
 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków wg standardów opisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach wykonawczych wraz z usługami transportowymi przewozu wychowanków w zależności od bieżących potrzeb.

 1.  Do złożenia oferty w postępowaniu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące wymagania formalne:
 2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym postępowaniem,
 3. dysponują zasobami, w tym kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem postępowania,
 5. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, w której będzie realizowane zadanie,
 6. w swojej działalności stosują się do obowiązku prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej  i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 7. złożą w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w treści zapytania ofertowego, przy jednoczesnym spełnianiu przez podmiot kryterium stosowanego przy wyborze oferty.
 • W okresie trwania umowy wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki dzieciom oraz zaspokajaniem ich potrzeb bytowych i społecznych w całości będą pokrywane ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podmiot przystępujący do rozpoznania rynku jest zobowiązany realizować zadanie polegające na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez zapewnienie im odpowiedniego standardu opieki i wychowania szczegółowo określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 1. Placówka w szczególności:
 2. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 3. przygotowuje i realizuje  we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 4. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd właściwy postanowi inaczej,
 5. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, 
 6. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 7. zapewnia, pomoc w nauce w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby udział w zajęciach wyrównawczych,
 8. zapewnia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych,
 9. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 10. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze stanem zdrowia dziecka i wskazaniami lekarskimi,
 11. zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę,
 12. zapewnia wyposażenie wychowanków w:
 13. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 14. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
 15. środki higieny osobistej,
 16. zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków,
 17. zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej,
 18. zapewnia zaopatrzenie w produkty lecznicze,
 19. zapewnia zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 20. zapewnia dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
 21. zapewnia wychowankom kwotę pieniężną do własnego dysponowania wynikającą z obowiązujących przepisów,
 22. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza,
 23. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza,
 24. opłatę za pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii
 25. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo – wychowawczą.
 • Powiat Nowotarski zlecając realizację zadania zobowiązuje Wykonawcę do:
 1. utrzymania  liczby miejsc w placówce objętej złożoną ofertą na poziomie co najmniej 14 przez cały okres obowiązywania umowy,
 2. zatrudnienia kadry realizującej zadanie w placówce, zgodnie z wymogami kodeksu pracy oraz kwalifikacjami zgodnymi z zajmowanym stanowiskiem,
 3. zapewnienia pracownikom wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 4. zapewnienia bezpośredniej opieki nad dziećmi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 5. zapewnienia kadry zarządzającej placówką,
 6. opłacania ze środków przekazanych z budżetu państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w placówce dzieci, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 7. dostarczania Realizatorowi protokołów z przeprowadzenia okresowych ocen sytuacji dziecka, w terminie 14 dni od daty dokonania oceny;
 8. dostarczania Realizatorowi sporządzonych diagnoz psychofizycznych;
 9. w przypadku zmian w zatrudnieniu kadry należy informować Realizatora w terminie 7 dni od ich dokonania i przedstawić informację zawierającą: kwalifikacje oraz zajmowane stanowiska osób zatrudnionych w placówce wraz z kserokopią zawartych umów,
 10. przedstawienia Realizatorowi zadania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
 11. statutu i regulaminu Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego;
 12. planu pracy placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 13. regulaminu przyznawania kieszonkowego w placówce,
 14. regulaminu dysponowania dodatkiem wychowawczym przyznanym na dzieci umieszczone w placówce, zawierającego zapisy szczegółowo opisujące sposób wykorzystania otrzymanych środków na rozwój zainteresowań, zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz gromadzenia środków celem udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego podopiecznemu w procesie jego usamodzielnienia,
 15. regulaminu nagród i kar stosowanego w placówce,
 16. regulaminu wyjść i urlopowania dzieci,
 17. regulaminu wizyt rodziców biologicznych i innych członków rodziny dzieci,
 18. przedstawienia Realizatorowi innych regulaminów i dokumentów w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania,
 19. przedstawienia Realizatorowi zadania każdorazowo w terminie do 7 dni od ich wprowadzenia zmian w dokumentach wymienionych w punktach 11 i 12;
 20. dostarczenia Realizatorowi innych dokumentów i regulaminów regulujących pracę placówki w terminie 7 dni od ich powstania,
 21. sporządzania i składania sprawozdań zgodnie z zapisami zawartymi w umowie;
 22. informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy (informacja na ten temat oraz logo Zleceniodawcy powinny znaleźć się na terenie placówki oraz we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami umowy)
 23. złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny sporządzonego według wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie wskazanym w zawartej umowie,
 24. złożenia sprawozdania z wykorzystania dodatkowych środków otrzymanych na dzieci w terminie wskazanym w zawartej umowie według wzoru dostarczonego przez Realizatora.
 • Dokładny opis osiągniętych rezultatów z uwzględnieniem wszystkich elementów, o których mowa w ust. 2 musi się znaleźć w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.
  • Przebywającym w placówce dzieciom musi być zapewniony  dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz w miarę potrzeb – działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Placówka ponadto będzie umożliwiać kontakt dzieci z rodzicami w sytuacji, gdy ten nie będzie zakazany przez Sąd.
  • Do prowadzenia placówki będzie musiała być zatrudniona kadra posiadająca  odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Opis funkcjonowania placówki i zakres świadczonych przez nią usług zawarty w złożonej ofercie, musi być zgodny z zapisami   ustawy z dnia   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w przypadku ich  zmiany zgodny z nowymi aktami prawnymi. 
  • Placówka zobowiązana jest do prowadzenia pełnej dokumentacji pobytu dziecka w placówce, w tym do sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka i indywidualnego planu pomocy dziecku.
  • Placówka zobowiązana jest do zapewnienia możliwości przyjmowania dzieci przez całą dobę.
  • Miejscem realizacji zadania może być wyłącznie lokal lub budynek, do którego oferent posiada tytuł prawny, spełniający wymagania techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne, zgodnie z odpowiednimi przepisami, znajdujący się na obszarze Powiatu Nowotarskiego, w którym znajdują się miejsca w ilości odpowiedniej dla co najmniej 14-ga dzieci:
 • pokoje mieszkalne 1-5 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;
 • łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości zapewniającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,
 • miejsce do cichej nauki,
 • miejsce do przygotowana posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności,
 • wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.
  • Wykonawca zobowiązany jest do współpracy przy realizacji zadania w szczególności  z:
 • Zarządem Powiatu Nowotarskiego,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
 • Małopolskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  • Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie aktualnego zezwolenia właściwego wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.

Szczegółowe informacje udzielane są przez realizatora zadania z ramienia Powiatu Nowotarskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ

 1. Termin realizacji: od 1 stycznia 2024 r. co najmniej 40 dni lub do wykorzystania kwoty 130 tys. zł


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Monika Dziwisz 18 266 42 07 wew. 08, Joanna Szumal, tel. 18 266 42 07 wew.0
6

5.Termin i sposób składania ofert:

 Oferty należy składać pisemnie do dnia: 27.12.2023 r. do godz. 10:00

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dzienniku podawczym, znajdującym się w budynku  przy Al. Tysiąclecia 35, pok. 18

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem – Zapytanie ofertowe: Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków wg standardów opisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych wraz z usługami transportowymi przewozu wychowanków w zależności od bieżących potrzeb.

6.  Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest ilość dni świadczenia zadania publicznego – 100%

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia niestępujących dokumentów:

 1. oferty, która  musi być zgodna z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1 ,
 2. aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności Oferenta wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualny wyciąg z KRS lub inny równoznaczny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane  na dzień złożenia oferty  są zgodne ze stanem faktycznym. Oferent, który jest w trakcie zmian władz lub zmian statutowych powinien złożyć kopię uchwały o zmianie statutu/zmianie osób upoważnionych do reprezentowania  i zaciągania zobowiązań przez Oferenta wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych złożonego w KRS.
 3. oświadczenia o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru oraz z informacją o ewentualnych zajęciach, na który zostanie przelana dotacją,
 4. upoważnienia osób do reprezentowania oferenta;(terenowe oddziały organizacji pozarządowej nie posiadające osobowości prawnej mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj.: na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny);
 5. statutu podmiotu uprawnionego, a w raziejego braku, inny dokument określający rodzaj działalności danego podmiotu,
 6. zezwolenia właściwego Wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 wychowanków,
 7. oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zlecenie, że przedstawiony w ofercie sposób funkcjonowania, jest zgodny ze standardami usług jakie ma świadczyć placówka opiekuńczo-wychowawcza i o których jest mowa w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 8. schematu  organizacyjnego  placówki, 
 9. wykazu form  zatrudnienia kadry merytorycznej i pomocniczej z opisem  stanowisk  pracy bez konieczności wskazania osoby z imienia i nazwiska (np. „wychowawca, zatrudniony na umowę o pracę, w wymiarze etatu… wykształcenie wyższe, pedagogiczne, 3 lata doświadczenia  w pracy z dziećmi i młodzieżą ……) z potwierdzeniem poprzez dołączenie kserokopii dokumentów, że osoby na nich zatrudnione posiadają uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do ich wykonywania,
 10. dokumentów potwierdzających spełnienie przez osobę prowadzącą placówkę (dyrektora) wymogów art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11. oświadczenia Oferenta, że na dzień podpisania umowy dysponuje kadrą, która będzie realizowała zadanie,
 12. oświadczenia Oferenta potwierdzające doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego,
 13. regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub projektu regulaminu,
 14. aktu własności, umowy najmu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem), w której będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania nieruchomością winno obejmować cały okres realizacji zadania,
 15. sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej (w przypadku oferenta działającego krócej sprawozdanie za okres działalności do momentu ogłoszenia zapytania ofertowego),
 16. do oferty można dołączyć posiadane rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów.
 17. załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona załącznika musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Nieprawidłowo przygotowane załączniki spowodują odrzucenie oferty z przyczyn  formalnych.
 18. w przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich oferta może podlegać uzupełnieniu bądź korekcie, zatwierdzonej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Termin uzupełnienia lub korekty liczony będzie od dnia wydania opinii  z oceny formalnej.
 19. oferta powinna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Poszczególne strony oferty i załączniki winny być numerowane i parafowane, a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Załączniki:

  Sprawę prowadzi: Joanna Szumal, tel. 18 266 42 07 wew.06