Lista powiązanych stron

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami powiatom związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami powiatom związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem Wydatkowanie środków finansowych w następujących kwotach: 2019 r. – 191.470,21 zł 2020 r.…

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

W latach 2020-2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu realizowało program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach programu…

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu na podstawie w/w ustawy realizuje następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, – dofinansowani zaopatrzenia…

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dofinansowanie w latach 2017-2021 w łącznej wysokości 713.908,99 zł. Środki finansowe przekazane przez PFRON zostały wykorzystane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w…

Program „Aktywny Samorząd” realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych

Program „Aktywny Samorząd”realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat Nowotarski realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających…

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w latach 2016 – 2019 realizowało „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ”, który był  dofinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Całkowita łączna wartość…