nagłówek - tło

300+

Informujemy, że począwszy od 2021 r. Program 300 plus realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.
W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu uzyskania przedmiotowego zaświadczenia należy złożyć wniosek do siedziby PCPR w Nowym Targu (wniosek należy wrzucić do czarnej skrzynki, znajdującej się przed budynkiem PCPR w Nowym Targu). Zaświadczenie zostanie wydane do 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku osobistego odbioru zaświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – 18 266 42 07 wew.08)

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start. W załączeniu przesyłam  instrukcje w celu udostępnienia osobom zainteresowanym:

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Zgodnie z Instrukcją składania wniosku przez dyrektorów placówek, wniosek o świadczenie dobry start, w imieniu dyrektora, może złożyć osoba przez niego upoważniona (np. pracownik administracyjny).