nagłówek - tło

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł

  1. Zamawiający:

Powiat Nowotarski

ul. Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

działający poprzez  jednostkę budżetową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szaflarska 39

34-400 Nowy Targ

w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  • Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Joanna Szumal tel. 182664207 wew. 09
  1. Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 15:00,

4.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,                             ul. Szaflarska 39, 34 -400 Nowy Targ w pokoju nr 1

4.2.Faksem na numer 182664207lub mailem na adres: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt. 4.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu”

pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:         
Cena brutto za całość  zadania   –  100%

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
  w Nowym Targu
DYREKTOR
  mgr Aneta Wójcik

Sprawę prowadzi: Joanna Szumal, tel.: 18/2664207 wew. 09

Nowy Targ, dnia 09.12.2022 r.

Załączniki: