nagłówek - tło

PROGRAM  S–A–M  MIESZKANIE  DLA  ABSOLWENTA realizowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwentów. Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Podstawą prawną realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Powiat Nowotarski przystąpił do realizacji w/w Programu i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu do jego realizacji. Został również uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych (SOW) gdyż wnioski mogą być składane jedynie poprzez System SOW.

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Powiatem właściwym do rozpatrzenia i obsługi wniosku jest ten, który na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy wniosek.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu.

Wniosek uznany jest za złożony tylko kiedy został złożony w SOW przez UPZ (Urzędowe Potwierdzenie Złożenia).

Wniosek uznany jest za kompletny tylko wtedy kiedy zawiera wszystkie wymagane załączniki. Wnioski wprowadzane są tylko przez elektroniczny System SOW. W sytuacji kiedy Wnioskodawca potrzebuje pomocy PCPR, można wprowadzić wniosek ale tylko na sprzęcie Wnioskodawcy i ten sprzęt musi posiadać też transmisję danych (internet).

Program będzie realizowany w latach 2022-2026.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Gdy orzeczenie nie zostało wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu – umiarkowany stopień niepełnosprawności, (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji stanowiącej przyczynę jego wydania) wówczas Wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o dysfunkcji narządu słuchu osoby, której dotyczy wniosek. Zaświadczenie powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione  nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.

 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą,
 • przedstawi dokument potwierdzający status absolwenta lub kopię dokumentu potwierdzającego opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawczej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • złoży oświadczenie, ze nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia w miejscowości w której znajduje się mieszkanie, którego dotyczy wniosek o wsparcie lub,
 • złoży oświadczenie o podjętym zatrudnieniu w miejscowości w której znajduje się mieszkanie, którego dotyczy wniosek o wsparcie.
 • przedstawi skan pełnomocnictwa Wnioskodawcy – może być pełnomocnictwo spisane w zwykłej formie pisemnej lub poświadczone notarialnie,

Wnioskodawca zobowiązuje się zgłaszać bezzwłocznie informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.

Procedura rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy:

 1. Jeżeli wniosek jest kompletny to Wnioskodawca  otrzymuje odpowiedź do 14 dni o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, przesłana przez SOW. Wysokość dofinansowania jest wyliczana według danych i informacji obowiązujących na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Po przekazaniu informacji do Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca do 90 dni kalendarzowych musi przedstawić do PCPR umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności.
 3. Wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania. W decyzji należy uwzględnić maksymalną kwotę dofinansowania, obowiązującą na dzień podjęcia decyzji – w powiecie, w którym znajduje się wynajmowane mieszkanie. Decyzja jest realizowana po przedstawieniu umowy najmu mieszkania. Kwota dofinansowania może być ustalana w pełnych złotych, natomiast rozliczenia dokonuje się bez zaokrągleń. W przypadku zmiany warunków umowy najmu Wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy dofinansowania.
 4. Wnioskodawca musi spełniać warunki uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Umowę zawiera się na czas określony – jednak nie krócej niż do końca roku, w którym następuje zakończenie okresu objętego dofinansowaniem, z uwzględnieniem rozliczenia udzielonego dofinansowania. W przypadku gdy Wnioskodawca posiada czasowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie trwającego dofinansowania, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi dofinansowanie przyznane na dany okres.

Na podstawie umowy środki przekazywane są na rachunek bankowy Wnioskodawcy do 10 dnia każdego miesiąca.

Weryfikacja formalna wniosku jest także dokonywana po zawarciu umowy najmu mieszkania i obejmuje trzy etapy:

 • I etap – w 1 miesiącu od podpisania umowy najmu mieszkania

Wnioskodawca musi udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w 1 miesiącu I etapu, przedstawiając wykonanie przelewu z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu. Weryfikacja wniosku w I etapie obejmuje potwierdzenie pięciu kryteriów formalnych i ma na celu zakwalifikowanie do uzyskania 100 % miesięcznej wysokości dofinansowania (w okresie od 1 do 24 miesiąca). Należy ponadto potwierdzić:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (czy jest ważne),

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

– posiadanie statusu absolwenta lub potwierdzić opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawczej

– złożenie oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

 • II etap – w 25 miesiącu od podpisania umowy najmu mieszkania

Wnioskodawca musi udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu II etapu, przedstawiając wykonanie przelewu z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu. Weryfikacja wniosku w II etapie obejmuje weryfikację w 25 miesiącu od podpisania umowy najmu i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających do uzyskania 70 % miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 25 do 42 miesiąca).

Należy ponadto potwierdzić:

– zatrudnienie Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w miejscowości w której znajduje się mieszkanie, którego dotyczy wniosek o wsparcie. Jednocześnie jest zobowiązany do informowania o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.

 • III etap – w 43 miesiącu od podpisania umowy najmu mieszkania

Wnioskodawca musi udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu III etapu, przedstawiając wykonanie przelewu z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu. Weryfikacja wniosku w III etapie obejmuje weryfikację w 43 miesiącu od podpisania umowy najmu i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających do uzyskania 40 % miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 43 do 60 miesiąca).

Należy ponadto potwierdzić:

– zatrudnienie Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w miejscowości w której znajduje się mieszkanie, którego dotyczy wniosek o wsparcie. Jednocześnie jest zobowiązany do informowania o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia. W okresie od 43 do 60 miesiąca dofinansowania, przerwa w zatrudnieniu może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli Wnioskodawca nie wykazuje aktywnego poszukiwania pracy. Natomiast w przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Dlatego też w okresie od 43 do 60 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.  

Wysokość przyznanego dofinansowania:

 1. Dofinansowanie udzielane jest maksymalnie na okres 60 miesięcy. Wnioskodawca musi faktycznie zamieszkiwać w przedmiocie dofinansowania. Na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

– od 1 do 24 miesiąca – 100 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

– od 25 do 42 miesiąca – 70 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

– od 43 do 60 miesiąca – 40 % kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

3. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu, tj.:

– czynsz najmu przedmiotu dofinansowania,

– koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy – tylko w części przypadającej na beneficjenta.

Jeżeli umowa najmu nie wskazuje odrębnej wysokości kosztów eksploatacji wynajmowanego mieszkania przyjmuje się, że w ramach kosztu 20 % tych kosztów stanowią koszty związane z eksploatacją wynajmowanego mieszkania i są one rozliczane w formie ryczałtu. W przypadku ryczałtu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia wydatków dowodami księgowymi, a dowody wpłaty dotyczące kosztu wynajmu mieszkania obejmują co najmniej 80 % kosztów czynszu najmu. W pozostałych przypadkach koszty eksploatacji uważa się za poniesione i udokumentowane, jeśli są ujęte w umowie najmu mieszkania i potwierdzone wpłatami dotyczącymi kosztów najmu.  

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania – gminy w powiecie nowotarskim zakwalifikowane są jako pozostałe gminy w danym województwie (małopolskim),
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
 • sposobu poruszania się Wnioskodawcy:

– dla Wnioskodawcy, poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 38 % wartości określonej aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,

– dla Wnioskodawcy, poruszającego się bez pomocy wózka inwalidzkiego: 28 % wartości określonej aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach otrzymania pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Treść Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność ”Mieszkanie dla absolwenta wraz z załącznikiem, dotyczącym sposobu składania wniosków i ich rozpatrywania”:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu