nagłówek - tło

Program S-A-M „Dostępne mieszkanie” realizowany ze środków PFRON

Celem Programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Podstawą prawną realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Powiat Nowotarski przystąpił do realizacji w/w Programu i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu do jego realizacji. Został również uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych (SOW) gdyż wnioski mogą być składane jedynie poprzez System SOW.

Celem programu PFRON jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Powiatem właściwym do rozpatrzenia i obsługi wniosku jest ten, który na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy wniosek.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu.

Wniosek uznany jest za złożony tylko kiedy został złożony w SOW przez UPZ (Urzędowe Potwierdzenie Złożenia).

Wniosek uznany jest za kompletny tylko wtedy kiedy zawiera wszystkie wymagane załączniki. Wnioski wprowadzane są tylko przez elektroniczny System SOW. W sytuacji kiedy Wnioskodawca potrzebuje pomocy PCPR, można wprowadzić wniosek ale tylko na sprzęcie Wnioskodawcy i ten sprzęt musi posiadać też transmisję danych (internet).

Program będzie realizowany w latach 2022-2025.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • oraz gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Beneficjent porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego wówczas Wnioskodawca do wniosku musi przedłożyć również zaświadczenie wydane przez lekarza w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dnie złożenia wniosku;
  • złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

W przypadku gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Po przekazaniu informacji do Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca do 180 dni kalendarzowych musi przedstawić do PCPR umowę sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań, z których wynika różnica wartości obu mieszkań.

Zawarcie umowy następuje po przedstawieniu umów sprzedaży i zakupu lub umowy zamiany mieszkania maksymalnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dołączenia w SOW pozytywnie zweryfikowanych dokumentów potwierdzających przeprowadzone transakcje. Zawieranie umów dofinansowania odbywa się do dnia 31 grudnia⁤2024 r. Dla wniosków złożonych w 2024 r. (do dnia 31 grudnia 2024 r.).

Wnioskodawca lub jego podopieczny musi spełniać warunki uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy.

Środki udzielonego dofinansowania przekazywane są na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie zawartej umowy, w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania PCPR różnicy wartości mieszkań.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań. Ponadto warunkiem rozliczenia jest złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla Beneficjenta Programu.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Treść Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie wraz z załącznikiem, dotyczącym sposobu składania wniosków i ich rozpatrywania:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Dostepne_mieszkanie/2022-07-05_Zasady/U-063z_2022.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download