nagłówek - tło

Ogłoszenie o pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Targu

p.o. Dyrektora
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
typu socjalizacyjnego w Nowym Targu
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39 34-400 Nowy Targ
na stanowisko : Wychowawca


I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie Wyższe :
  • Na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologii lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą ,
  • Na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
  • Na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, wymagane zaświadczenie o niekaralności oraz informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art.207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

  II. Obowiązki
  • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w Placówce.
  • Kierowanie procesem wychowawczy dzieci
  • Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka
  • Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka

  III. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku
  • Wymiar czasu pracy : ½ etatu
  • Umowa o pracę lub umowa zlecenie
  • Praca zmianowa w systemie 12 godzinnym

  Prosimy o przesyłanie CV na adres : sekretariat@pow.nowotarski.org.pl w terminie do 10 czerwca 2024 r.
  Więcej informacji pod numerem telefonu 18 506 53 00.