Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» .

kondolencje

» Komunikat

Szanowni Państwo,

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że sprawy załatwiane będą w następujący sposób:

 

1. sprawy wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty ( dzień i godzina) z właściwym pracownikiem,

 

2. sprawy nie wymagające osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o załatwianie :

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, mailowo ( pcpr@nowotarski.pl , zespolnowotarski@poczta.onet.pl)

 

b) telefonicznie,

 

c) drogą pocztową,

 

d) poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Kontakt telefoniczny:

 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

18/266 60 23 lub 18/266 42 07 wew. 12 lub 13

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

- dofinansowania dla osób niepłnosprawnych

18/266 42 07 , 18 262 37 53 wew. 11

 

- program „ Aktywny Samorząd”

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 06

 

- piecza zastępcza, program korekcyjno – edukacyjny

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 08

 

- domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

18/266 42 07, 18 262 37 53 wew. 07

» Komunikat

Moduł III Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu do dnia 16 listopada 2020 r.
Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

» Wsparcie dla pieczy zastęczejProjekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19

 

W dniu  30 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Nowotarskiego podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim dotyczącą przekazania środków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- działanie  2.8- rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt ma być realizowany do 30 listopada 2020 r. Całkowita wartość podpisanej umowy to 210 955,00 zł, w tym środki europejskie to: 177 793,00 zł - co stanowi 84, 28% dofinansowania oraz środki pochodzące z współfinansowania krajowego to 33 162,00 zł - co stanowi 15,72%.

Realizatorem projektu z ramienia Powiatu Nowotarskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 1 listopada 2020 r.  do odwołania nieodpłatne poradnictwo psychologiczne udzielane jest  wyłącznie za pomocą środka komunikacji na odległość - telefonu.

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 266 42 07 wew. 07 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).


» Poradnisctwo prawne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 1 listopada 2020 r.  do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane  wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość.

Zapisy prowadzi Starostwo Powietowe  w Nowym Targu pod numerem  telefonu:
18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz.  7.30-15.30).

» Komunukat

Szanowni Państwo


W związku ze stwierdzeniem koronowirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będę nieczynne od dnia 6 października 2020 r. do odwołania.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl