Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2020 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

1.         Obszary Programu, które będą realizowane w 2020 r. przez samorząd powiatowy:

 • obszar A - zapewnienie dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D - likwidacja barier transportowych,
 • obszar F - tworzenie WTZ oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/


Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

» czytaj więcej

» PFRON System Obsługi Wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Nowotarskiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczych oraz w programie „Aktywny Samorząd” również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW  

» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu infomuje, że tut. siedzibie tj. przy ul.Szaflarskiej 39 udzielane są bezpłatne porady prawne.


PONIEDZIAŁEK:                          9.00 - 14.00
(Pomoc prawna/ mediacja -

                       pierwszy poniedziałek miesiąca)            
                 

ŚRODA:                                       12.00 - 17.00
CZWARTEK:                                12.00 - 17.00

PIĄTEK:                                         9.00 - 14.00

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczna 2020 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
STYCZNIA 2020 R.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW: 
14 stycznia 2020 r.
21 stycznia 2020 r.
28 stycznia 2020 r.

Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
 • dotkniętych myślami samobójczymi,
 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

1. Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Trag, działający przez jednostkę budżetową:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39,34-400 Nowy Targ, w celu „ rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targ- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

 • 182664207

 • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.12.2019 r. do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)

 2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – świadczenie usług pocztowych”

 2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty.

6. Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

» Projekt "Pomoc szyta na miarę!"

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ogłasza kolejny nabór kandydatów do projektu: "Pomoc szyta na miarę!" w dniach 19 listopada  - 2 grudnia br.
Zgłoszenia do projektu można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15:30 przy ul. Lubelskiej 21/21 w Krakowie, po przedstawieniu orginału orzeczenia o niepełnosprawności.


Szczególowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl w zakładce: dla kogo" oraz pod numerami telefonu:
12 341 46 43 / 797 700 2020.

» Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski
Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski


  Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

Plan finansowy PFRON dotyczący Województwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80 264 224,00 zł.
Samorząd Województwa otrzyma 13 370 620,00 zł, to 1,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku środki te wynosiły 11 922 842,00 zł. Środki PFRON przeznaczone zostaną na kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki, m.in. dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Samorządy powiatowe na terenie Małopolski na realizację powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymają łącznie 80 264 224,00 zł, to ponad 12% więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 71 225 681,00 zł. Samorządy powiatowe wykorzystają środki PFRON na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie osób indywidualnych. Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej, tj.  finansowanie instrumentów lub usług rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieni, realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP).

 

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl