nagłówek - tło

Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.

Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych:

W dniu 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768), która uchyla zapisy art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852),

Wymieniona wyżej ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wprowadza w art. 1 regulację, zgodnie z którą:

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 z późn. zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Równocześnie przedłużenie następuje z mocy przepisów prawa i nie będą wydawane w tym zakresie żadne zaświadczenia ten fakt potwierdzające.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa we wskazanym powyżej w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.