Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Rozpoznanie rynku na świadczenie usługi terapii rodzinnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa: Świadczenie usługi terapii rodzinnej na rzecz uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii rodzinnej polegającej na:

 •  zapoznaniu rodziny z programem i warunkami terapii,
 •  zbieraniu informacji – zdefiniowaniu problemu,
 • określeniu celów terapii,
 • identyfikacji mechanizmów podtrzymujących problemy istniejące w rodzinie,
 • wyborze i wprowadzeniu zmian dostosowanych do możliwości rodziny,
 • wsparciu systemu rodzinnego i podtrzymywaniu wprowadzonych zmian,
 • zakończeniu terapii,
 • sporządzaniu w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym bądź doradcą do spraw osób niepełnosprawnych planów pracy ze stronami, w przypadku konieczności kontynuowania cyklu spotkań,
 • prowadzeniu ewidencji osób zgłaszających się po poradę w formie dziennika porad otrzymanego od Zamawiającego,
 • prowadzeniu miesięcznej karty czasu pracy, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego,
 • przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,
 • informowaniu osób zgłaszających się na dyżur o współfinansowaniu usług terapii rodzinnej ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • współpracę z Zamawiającym oraz osobami świadczącymi usługi specjalistycznego poradnictwa w ramach realizowanego projektu.

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
miejsce wykonania zamówienia : siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ ul. Szaflarska 39. Dopuszcza się możliwość prowadzenia terapii w innym miejscu, jeżeli wynikać to będzie ze szczególnych okoliczności i potrzeb rodziny.

Szczegółowe warunki i liczba godzin świadczenia usługi:

 • forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna,
 • szczegółowy harmonogram dyżurów uzgodniony zostanie po zawarciu umowy z Wykonawcą,
 • forma świadczenia usługi: dyżury w ilości 20 godzin zegarowych
 • usługę należy wykonywać w dni robocze, będące dniami pracy zamawiającego, po godzinie 15.30.

Wymagania dla Wykonawcy: zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który:

a) posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę I doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności – w tym celu Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie (w formularzu ofertowym)

Termin realizacji zamówienia: od 15 września do 30 listopada 2014 roku.

3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia:

 • 182664207
 • 182640807

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr@nowotarski.pl

4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 20.08.2014r. do godz. 10:00:

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 (pokój nr 9)
 2. Faksem na numer (0-18) 26-40-807 lub e-mailem: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa – Usługa: Świadczenie usługi terapii rodzinnej na rzecz uczestniczek i uczestników projektu pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”
 2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty – formularz oferty.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

6. Kryteria oceny ofert:
cena – 60%,
rozmowa kwalifikacyjna – 40% – po otwarciu i sprawdzeniu warunków formalnych złożonej oferty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami którzy złożą oferty.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis sposobu obliczenia ceny – waga kryterium 60%:
Wartość= ( Cena najniższa oferowana brutto / Cena badanej oferty brutto ) x 60% x 100
W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej – waga kryterium 40%:
Wartość = Liczba przyznanych punktów x 40%
Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o tym fakcie pocztą, e-mailem bądź telefonicznie.

Załączniki:

word Druk formularza oferty
word Opis przedmiotu zamówienia


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl