Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
"Program wyrównywania różnic między regionami III"
Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2021 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe
na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.
Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:
  • obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D - likwidacja barier transportowych;
  • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
W celu uzyskania dofinansowania w ramach w/w Programu niezbędne jest złożenie wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.
Wzór wniosku, który należy złożyć we właściwej jednostce samorządu terytorialnego znajduje się poniżej, natomiast pozostałe wzory dokumentów niezbędne przy składaniu wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępne są na stronie PFRON:

Wnioski w ramach obszaru A można składać bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w trybie ciągłym.
Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D i F należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w BIURZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (POKÓJ 4.22 - III PIĘTRO) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje dot. Programu:
Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
tel: (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

Załączniki:
1. Program wyrównywania różnic między regionami III
2. Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczenia

3. Kierunki działań oraz działania brzegowe
4. Wniosek projektodawcy
5. Intensywność pomocy 2021 r.
6. Projekt umowy beneficjenta
pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl