nagłówek - tło

ZMIANA TERMINU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023r. poz. 852) uchylony został
art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego wydłużana była ważność orzeczeń w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

PRZEPISY DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM
6 SIERPNIA 2023 r.

Art. 23 ww. ustawy określa przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie
o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
w życie niniejszego przepisu –zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

ZMIANA TERMINU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.
Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.