nagłówek - tło

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł  

1. Zamawiający:

Powiat Nowotarski
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
działający poprzez  jednostkę budżetową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ

w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Joanna Szumal tel. 182664207 wew. 06

4. Termin składania ofert: do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 11:00,
4.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34 -400 Nowy Targ w pokoju nr 1
4.2.Faksem na numer 182664207lub mailem na adres: pcpr@nowotarski.pl

5. W przypadku składania ofert opisanego w:
pkt. 4.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  „Świadczenie usług pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu”
pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość  zadania   –  100%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Sprawę prowadzi: Joanna Szumal, tel.: 18/2664207 wew. 06

Załączniki: