nagłówek - tło

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Liczba wymiaru etatu : 1 etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 3. System czasu pracy: zadaniowy
 4. Wymagania niezbędne:
  1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o rodzinie  lub  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w  pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

  2) Kandydatem może być osoba, która:
  – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona;
  – wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek  w stosunku do kandydata wynika z tytułu
  – egzekucyjnego;
  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  – jest obywatelem polskim,
  – ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  3) Wymagania dodatkowe:
  – predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość
  samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidulanej  oraz zespołowej,
  – dobra obsługa komputera, pakiet MS Office,
  – znajomość niżej wskazanych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:
  *ustawa o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  *ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  – prawo jazdy kategorii B,
  – doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.
 5. Zakres obowiązków:
  1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny oraz rodziną zastępczą planu pomocy dziecku;
  3. Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu;
  4. Zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
  8. Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  9. Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie;
  10. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
  11. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
  12. Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
  13. W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii wynikających z ustawy;
  14. Udział  w dokonywaniu oceny sytuacji dzieci przebywających  w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz oceny rodziny,
  15. Wsparcie wychowanków i ich opiekunów usamodzielnienia w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności oraz pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, gdy zajdzie taka konieczność;
  16. Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;
  17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem;
  18. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o dziecku i rodzinie;
  19. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  20. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa;
  21. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach wymagających uzgodnień;
  22. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 6. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys ( CV ),
  2. List motywacyjny,
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  5. Oświadczenie  Kandydata:
   – o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   – o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   – że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   – że nie jest i nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest   zawieszona i ograniczona,
   – o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego -w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie  do dnia  21 stycznia  2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.