Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, kontakt mailowy pod adresem: pcpr@nowotarski.pl   reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających z właściwych ustaw, w tym na podstawie realizacji umów zawartych z uprawnionymi podmiotami, a także kiedy nie wynika wprost z przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 3. W zakresie danych przetwarzanych na mocy przepisów prawa nie jest wymagane pozyskanie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie  i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie za wyjątkiem danych, które na mocy odrębnych przepisów pozostają niejawne,

 • prawo ich sprostowania,

 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych gdy nie ograniczają tego inne przepisy,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, który nie wynika z przepisów prawa,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 3. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu jest Pani Ewa Smardz-Chlebek e-mail: iod@nowotarski.org.plpzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl